Dowiedz się więcej o Parlamencie Europejskim

Możliwość komentowania Dowiedz się więcej o Parlamencie Europejskim została wyłączona Aktualności

Najlepszymi ambasadorami Parlamentu Europejskiego w Polsce są nasi europosłowie, którzy informują wyborców o swoich działaniach. Ale Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego też spełnia ważną rolę, wspierając posłów, przybliżając Polakom ideę jedynego na świecie parlamentu, którego członkowie reprezentują interesy ponad 500 milionów obywateli 28 państw. 

fot. materiały prasowe

Biuro chce docierać do jak największej liczby ludzi bezpośrednio i poprzez środowiska opiniotwórcze, media, szkoły. Chce, żeby Parlament Europejski kojarzył się nie ze skomplikowaną, odległą instytucją, ale z gwarancją jak najlepszego prawa unijnego, obroną praw człowieka, obywateli, konsumentów, z forum, na którym Polacy mogą zgłaszać swoje problemy i przekonywać innych Europejczyków do korzystnych dla wszystkich rozwiązań.
Celem Biura jest, aby żadne pytanie o Parlament Europejski, które dotrze przez telefon, mailem czy na spotkaniach, nie pozostało bez odpowiedzi. Żeby o jego istnieniu wiedziały wszystkie środowiska opiniotwórcze w Polsce i żeby nigdy nie odchodziły z kwitkiem, ilekroć chcą włączyć się w informowanie o Unii Europejskiej i w debatę o Europie.  Pomaga w tym Punkt Informacyjny Unii Europejskiej, który prowadzony jest wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
Biura informacyjne w 28 państwach członkowskich nie są przedstawicielstwami Parlamentu, ale wspierają europosłów w tej roli.  Warszawskie biuro powstało pod koniec 2002 roku.
1 lipca 2011 roku ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek uroczyście otworzył regionalne Biuro Informacyjne PE we Wrocławiu.

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego:

  • informuje o Unii Europejskiej, a w szczególności o Parlamencie Europejskim i jego działaniach, debatach, decyzjach, w tym o inicjatywach polskich europosłów i zajmowanych przez nich stanowiskach;
  • uczestniczy w inspirowaniu debaty o integracji europejskiej w Polsce, organizując i wspierając konkursy, konferencje, seminaria, lekcje o UE w całej Polsce;
  • pomaga mediom w informowaniu o UE i Parlamencie Europejskim, zachęca do produkcji programów radiowych i telewizyjnych czy wkładek tematycznych; zaprasza dziennikarzy na sesje PE w Strasburgu czy Brukseli i na seminaria poświęcone konkretnym problemom omawianym przez PE;
  • utrzymuje kontakty z innymi środowiskami opiniotwórczymi, w tym akademickimi, eksperckimi, pomagając im w uzyskiwaniu informacji i dokumentów PE i w debatach na tematy unijne;
  • współpracuje w powyższych działaniach z Sejmem i Senatem oraz innymi władzami polskimi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, a także z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce;
  • wspiera logistycznie oficjalne delegacje Parlamentu Europejskiego przebywające w Polsce i w miarę możliwości również polskich europosłów w kraju, zwłaszcza tych, którzy nie mają biur poselskich w Warszawie;
  • informuje Parlament Europejski o sytuacji w Polsce, m.in. poprzez przygotowanie codziennych przeglądów polskiej prasy.

Parlament Europejski jest ważnym forum debaty politycznej i podejmowania decyzji na szczeblu UE. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani bezpośrednio przez wyborców we wszystkich państwach członkowskich, aby reprezentować ich interesy w procesie stanowienia prawa UE i pilnować, żeby inne instytucje UE pracowały demokratycznie.

W wyniku kolejnych zmian w europejskich traktatach Parlament z upływem lat zdobył znaczące uprawnienia ustawodawcze i budżetowe, które umożliwiają mu – na równi z przedstawicielami rządów państw członkowskich zasiadającymi w Radzie – określanie kierunku, w jakim zmierza europejski projekt. W działaniach tych Parlament stara się propagować demokrację i prawa człowieka – nie tylko w Europie, ale także na całym świecie.

Parlament jest współustawodawcą, dzieląc z Radą uprawnienia do przyjmowania i zmiany wniosków ustawodawczych, a także do podejmowania decyzji dotyczących budżetu UE. Nadzoruje również prace Komisji i innych organów UE, a także współpracuje z parlamentami narodowymi państw członkowskich UE, aby uwzględniać ich stanowiska.

Parlament odgrywa rolę nie tylko w propagowaniu demokratycznego podejmowania decyzji w Europie, ale także we wspieraniu walki o demokrację, wolność wypowiedzi i uczciwe wybory na całym świecie.

Przewodniczący jest wybierany na odnawialny okres dwóch i pół roku, to jest na połowę kadencji Parlamentu. Przewodniczący reprezentuje Parlament Europejski wobec świata zewnętrznego oraz w stosunkach Parlamentu z pozostałymi instytucjami UE.

Przewodniczący nadzoruje funkcjonowanie Parlamentu i jego organów, przewodniczy posiedzeniom plenarnym oraz czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu PE.

Podczas otwarcia każdego posiedzenia Rady Europejskiej przewodniczący Parlamentu przedstawia stanowisko i kwestie zajmujące uwagę Parlamentu związane z punktami porządku obrad i innymi tematami.

Po przyjęciu budżetu Unii przez Parlament przewodniczący podpisuje budżet, umożliwiając jego wykonanie. Przewodniczący PE i przewodniczący Rady podpisują wszystkie akty legislacyjne przyjęte w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Źródło: www.europarl.europa.eu